logo
Combo A (2 - 3 People)
• Papaya Salad with Beef Jerky/ Spring Rolls (GỎI ĐU ĐỦ KHÔ BÒ/2 CUỐN CHẢ GIÒ ) 
• Shrimp/Fish Sour Soup ( CANH CHUA (TÔM/CÁ) ) 
• Marinated Fish ( CÁ KHO TỘ ) 
• Steamed Rice ( 1 DĨA CƠM ) 
• 2 FLAN DESSERT

Sku : SET A